Förtydligande efter medierapportering

Senast uppdaterad den 24 januari 2022. 

Läs våra frågor och svar här!

Förtydligande efter medierapportering

Giving People är en ideell förmedlingsorganisation som varje år förmedlar fysisk hjälp till tusentals behövande barnfamiljer via generösa givare. Det är vår huvudsakliga verksamhet att förmedla kontakten mellan givare och hjälpsökande.

Vi driver också vår hjälpverksamhet via en stiftelse, liksom många andra välgörenhetsorganisationer väljer att göra.

Det är just denna verksamhet som skarpt kritiserats av SR:s P4 Väst och andra medier.
Det har i grova drag hävdats i vissa medier, med hänvisning till de senaste fyra åren, att bara fyra procent av insamlade medel går till de behövande, medan 96 procent går till löner och administration.

Om så vore fallet vore det naturligtvis förskräckligt och ett grovt missbruk av förtroendet från våra generösa givare och sponsorer.

Vi är en transparent organisation och välkomnar konstruktiv kritik, men vissa mediers rapportering är helt missvisande och bygger på felaktiga antaganden. För att bringa klarhet väljer vi därför att lägga ut en sammanställning av de relevanta uppgifterna från de fyra senaste årens bokslut, samt de fyra boksluten som bilagor.

De viktigaste uppgifterna är:

  • Vi har totalt samlat in 44,5 miljoner.
  • Lämnade bidrag till stiftelsen är 21, 8 miljoner.
    (Redovisningsreglerna idag kräver att de lämnade bidragen redovisas inom verksamhetens kostnader, vilket kan feltolkas som administrativa kostnader. Men alla dessa pengar finns i stiftelsen till förmån för de behövande).
  • Summan för övriga administrationskostnader (förutom sådant som handlar om varor och material till ändamålet, till exempel presentkort) är 6,5 miljoner, 15 procent av verksamheten.
  • Personalkostnader är 12,5 miljoner och av dessa är lönekostnader 7,6 miljoner, eller 17 procent av verksamheten.
  • Slutligen finns nästan 2 miljoner ackumulerat i resultat under dessa fyra år för kommande års ändamål.

Detta är sanningen. Och personalkostnaden ska ses mot bakgrund av den stora förmedlingsverksamhet vi driver som inte syns i våra bokslut.

Anledningen att vi använder en stiftelse är att det underlättar att ge större belopp via andra organisationer och därmed nå ut till fler hjälpbehövande.

Det är lätt att förstå hur stor skada en så felaktig och missvisande rapportering gör för en förening som vår. Det mest tragiska är dock att det riskerar att drabba de svagaste och mest utsatta, de som behöver vår hjälp.

Sammanställning

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2020

Vad betyder det att ni är en förmedlingsorganisation?

Grundtanken med Giving People var och är att vi ska förmedla hjälp mellan givare och mottagare. Det innebär att vi tar emot ansökningar från hjälpsökande och kopplar samman den som har något att ge med den som behöver hjälp. Som organisation är vi väldigt unika då den största bidragsdelen sker via givare som utan ersättning förmedlar hjälp till de hjälpsökande. Det finns få hjälporganisationer som har detta personliga möte mellan givare och mottagare som bidragsdel. Denna bidragsdel motsvarar miljontals kronor varje år men är inget vi kan tillgodoräkna oss i vår redovisning.

Varför är det personliga mötet viktigt?

Det personliga mötet är enormt viktigt för både givare och mottagare. Den personliga kontakten, en kopp kaffe, en kram och några vänliga ord har vi lärt oss betyder lika mycket som matkassen gör för våra utsatta familjer.

Varför skänker ni inte pengar till alla de familjer som ni söker hjälp till via Facebook?

Giving People skänker aldrig pengar till de familjer som söker hjälp. Vi arbetar enbart med ändamålsenliga presentkort på det familjen har sökt hjälp med. Vi ger inte ut pengar för att säkerställa att de medel som fås enbart kan användas till barnens behov.

Varför fortsätter Giving People be om presentkort i sina inlägg på Facebook?

Det är många givare som vill skänka presentkort direkt till familjerna genom att lämna över ett presentkort direkt till familjen eller posta presentkort till familjer vars ärende berör en.

Varför skänker ni inte presentkort från era insamlingar till alla de familjer som ni söker hjälp till via Facebook?

Grundtanken med Giving People var och är att vi ska förmedla hjälp mellan givare och mottagare. Det innebär att vi tar emot ansökningar från hjälpsökande och kopplar samman den som har något att ge med den som behöver hjälp. Vi lärde oss tidigt hur viktigt det personliga mötet mellan givare och mottagare är.

Utöver att jobba för ett personligt möte och direkthjälp skänker vi presentkort till familjer som inte får personlig hjälp eller där vi behöver komplettera.

Köper ni in alla presentkort själv eller får ni också presentkort från företag som ni delar ut?

Under 2020 fick vi presentkort från olika samarbete och företaget till ett värde på cirka en miljon kronor. Dessa presentkort går ut som hjälp till sökande familjer. Värdet av dessa presentkort syns inte i vår redovisning.

Varför har ni delat ut så lite pengar?

Tillgången har varit större än efterfrågan, vi har helt enkelt fått in mera bidrag än ansökningar om hjälp.

Har alla som sökt hjälp fått hjälp?

100 procent av de ansökningar som uppfyller våra kriterier har beviljats.

Varför har ni samlat in så mycket pengar?

Vi felbedömde, glädjande nog, viljan att ge under pandemin. Vi fick större bidrag än vanligt, samtidigt som ansökningarna ökade mindre än väntat.

Hur mycket av det jag swishat i gåva till matkassar, skor, kläder osv har gått till löner och administration?

Noll procent. Löner och administration betalas av det vi kallar verksamhetsstöd och består i huvudsak av sponsorbidrag.

Vilka pengar går till löner och administrativa kostnader?

Löner och administration betalas i huvudsak av det vi kallar verksamhetsstöd och består i huvudsak av bidrag från sponsorer. En del kommer också från försäljning av produkter.

Hur motiverar ni de höga administrativa kostnaderna som ni har jämfört med andra välgörenhetsorganisationer?

Vi har inte höga administrativa kostnader jämfört med andra, cirka 15 procent. Här ska tilläggas att vi huvudsakligen är en förmedlingsorganisation och inte en insamlingsorganisation.

Var har mina skänkta pengar gått?

Allt som inte delats ut i direkthjälp till familjer finns kvar. 2020 delade vi ut 515 000, 2021 har vi hittills delat ut 1,512 miljon. En ökning med nästan 200 procent och för 2022 är vår avsikt att öka takten i utdelningar ytterligare.

Varför har endast en liten del av pengarna ni har fått in gått direkt till ändamålet?

Tillgången har varit större än efterfrågan, vi har helt enkelt fått in mera bidrag än ansökningar om hjälp.

Varför har Giving People skapat en stiftelse?

Giving People Barnstiftelse bildades då vi fick rådet av jurister att göra detta för att skapa en varaktig plattform som kan stötta ekonomiskt och socialt utsatta barn i många generationer framöver.

Vår avsikt är att nå ut med vår hjälp till ännu fler barn genom att stötta andra organisationer. Kapitalet ska förvaltas, växa och delas ut under insyn av Länsstyrelsen.

Varför har Giving People valt att föra över en så pass stor del till stiftelsen?

Vår plattform på Facebook har varit framgångsfaktorn för oss att nå givare och mottagare. Giving People Barnstiftelse ger oss möjlighet att fortsätta verka i många generationer framöver, när Facebook kanske inte finns kvar. Vi har redan kunnat dela ut, från stiftelsens avkastning, 340 000 kronor per dags dato utan att röra kapitalet.

Vilka pengar är det som gått till stiftelsen?

Överskott från insamlingar.

Vad har skett med de pengar som gått till Giving People Barnstiftelse?

De har investerats och avkastningen delas ut fortlöpande. Vi har skapat en varaktig plattform som kan stötta ekonomiskt och socialt utsatta barn i många generationer framöver. Detta borde vi ha kommunicerat tydligare, vilket vi också offentligt har beklagat. 

Kan man få ta del av en redovisning för Giving People Barnstiftelse?

Ja. En stiftelses årsredovisning är en offentlig handling. Den senaste årsredovisningen ligger på Giving People Barnstiftelse hemsida.

Hur mycket av dessa pengar ligger kvar i stiftelsen idag och vad planerar ni att göra med ett ev överskott som fortsatt ligger kvar i stiftelsen?

Aktuellt marknadsvärde (11 november 2021) är drygt 26 miljoner kronor. Avkastningen delas ut fortlöpande.

Är det någon som tar lön från Giving People Barnstiftelse?

Ingen har lön, däremot har två personer styrelsearvode som arbetande styrelseledamöter. 2020 uppgick dessa arvoden brutto till 160.000 kr.

Hur många arbetar med Giving People Barnstiftelse?

Det finns inga anställda. Däremot har två personer styrelsearvode som arbetande styrelseledamöter.

Hur många är anställda, respektive arbetar med Giving People?

I Giving People förening är vi är 8 anställda och 14 obetalda volontärer.

Varför har ni inte 90 konto i Giving People?

Vi har inte ansett att det behövts, eftersom det årligen sker en djupgående granskning av revisionsbyrån KPMG.

De som blir nekade hjälp, varför blir de nekade?

För att kunna söka hjälp hos oss måste ha barn under 18 år. Man måste följa våra regler och riktlinjer. Får man presentkort av oss måste man redovisa sina inköp med kvitto inom två veckor. Om man köper produkter som inte gynnar barn så får man inte lov att söka igen.

Vilka produkter tillåter ni inte att sökande köper?

Otillåtna produkter är till exempel tobak, alkohol, lotter och djurmat.

Varför föreslår ni att man kan skänka presentkort i era ärenden på Facebook?

Det är många givare som vill skänka presentkort direkt till familjerna genom att lämna över ett presentkort direkt till familjen eller posta presentkort till familjer vars ärende berör en.

Vi har valt att inte stoppa den fysiska överlämningen mellan givare och hjälpsökande då vi har en stor efterfrågan från givare att få fortsätta att hjälpa fysiskt och lokalt på den orten man bor.

Hur kommer det sig att ni inte använder de pengar ni redan har för att hjälpa familjerna som söker hjälp hos er?

Det gör vi, under 2021 har vi per dags dato köpt in och delar ut presentkort till ett värde av 1,5 miljoner kronor.

Varför skickar ni ut förfrågningar till givare om att hjälpa till akut med kläder trots att ni har samlat in mer pengar än det finns förfrågan på?

De flesta av våra givare uppskattar om vi har ett hållbart tänk kring att återbruka och återvinna kläder som de själva köpt till sina egna barn. De flesta av våra registrerade givare har anmält vilka kläder de har hemma att skänka vidare. I de fall vi inte kan matcha en familj med en givare som har det de söker så får familjen ett presentkort från Giving People på till exempel en varm jacka eller skor.

Stämmer det att presentkort som Giving People fått mellan 2014 och 2016 användes till att göra inköp till det dåvarande kontoret?

De första åren fanns information på vår hemsida att man kunde stötta verksamheten med presentkort för inköp av material och frimärke. Presentkort som skickades in för att delas ut till familjer användes inte till detta.

Har Giving People samarbetsavtal med Svenska affärskoncept/Koncepta?

Giving People har inte ett samarbetsavtal med Svenska Affärskoncept/Koncepta. Giving People har ett samarbetsavtal med Svensk Medlemstjänst vilket Giving People vid ett flertal tillfälle påtalat för P4 Väst. 

Morgonstudion
Se inslaget på SVT Play där Giving People bemöter kritikstormen.

Göteborgs-Posten
“Våra lönekostnader, med arbetsgivaravgifter och skatt och liknande, det bekostas ju inte av swish till speciella ändamål eller via kampanjer vi har haft. Lönekostnaderna bekostas av verksamhetsstödet.”

Läs gärna vår intervju i Göteborgs-Posten:
Giving People svarar på kritiken om gåvopengarna.

Giving People har anmält P4 Väst till Medieombudsmannen.
Läs anmälan till Medieombudsmannen.